راهمنای بسته بندی محصولات آرتا مهر

فروشگاه آرتا مهر برای ارسال محصولات با رعایت تمامی قواعد نگهداری  محصولات را در بسته بندی های مطابق جدول زیر ارسال می کند

وزن شرح عکس
25 کیلویی سته بندی با کیسه های 25 کیلویی بسته بندی 25 کیلو
50 کیلویی بشکه 50 کیلویی بشکه 50 کیلویی
100 کیلویی بشکه های 100 کیلویی در دو مدل بشکه 100 کیلوییبشکه 100 کیلویی
110 کیلویی بشکه های 110 کیلویی بشکه 110 کیلویی
یک تنی مخزن یک تنی به سفارش مشتری برای مواد مایع مخزن یک تنی